Regulamin SKLEPU

Data publikacji: 22.04.2024

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienie ogólne

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Stylove Wesela działającego pod adresem internetowym felizpetiz.com (dalej: „Sklep”).
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep jest własnością STYLOVE WESELA Sp z o.o. NIP: 6751775130, REGON: 523929604 (dalej: „Sprzedawca” lub ,,Usługodawca”).
4. Sklep internetowy jest dostępny w domenie stylovewesela.pl/sklep (nazwa) i na odpowiednich podstronach, prowadzonych przez Sprzedawcę.
5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
1) prowadzi sprzedaż Towarów fizycznych, które mogą być nabywane przez Kupujących;
2) dostarcza Użytkownikom Usługę Konta;
3) dostarcza Subskrybentom Newsletter
6. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.
7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies zamieszczonych na Stronie internetowej https://stylovewesela.pl/polityka-prywatnosci/. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy ze Sprzedawcą (zarówno Umowy Sprzedaży jak i Umowy Dostępu do Newslettera) jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez akceptację postanowień Regulaminu wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
9. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie Klientowi przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub jego wydruk.
10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
11. Treści Cyfrowe oraz wszelkie pozostałe materiały, teksty, opisy, materiały wideo, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także Użytkownik lub Subskrybent;

Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która założyła Konto w Sklepie;

Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

Sprzedawca/Usługodawca – STYLOVE WESELA Sp z o.o. NIP: 6751775130, REGON: 523929604

Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym felizpetiz.com

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Usługa cyfrowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności usługa polegająca na dostarczaniu Newslettera lub Usługa Konta;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta;

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

Towar (Towar fizyczny) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący;

Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację;

Dzień – rozumie się przez to dzień kalendarzowy;

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach Konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach Konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;

Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach Konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;

Checkbox (przycisk wyboru) – element formularza stanowiący małe kwadratowe pole, które można zaznaczyć, służące do składania oświadczenia woli przez Klienta;

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

DSA – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Kontakt ze sklepem

W każdej sprawie związanej z Zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą wybranej dostępnej formy komunikacji:
– za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@stylovewesela.pl ,
– za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 574 755 374
– za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

UMOWA O DOSTARCZANIE TOWARU CYFROWEGO

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć opcję „kup teraz” bądź “dodaj do koszyka”;
3) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „do kasy” bądź “przejdź do płatności” ;
4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej;
c) numer telefonu;
d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
e) opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
f) sposób płatności;
5) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
6) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
7) opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
8) kliknąć opcję „Zamawiam”, a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
2. Zapłaty ceny za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:
1) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności przelewy24 bądź Tpay;
3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych).
6. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
7. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
9. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami.
11. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

LICENCJA

1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
1) zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
2) odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
3) zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.
4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Towaru cyfrowego wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji.
6. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
3) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
4) kliknąć opcję „Wyślij”.
2. Kliknięcie opcji „Wyślij” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Użytkownika także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
1) Newsletter nie podlega aktualizacji;
2) częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
1) kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
2) wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
9. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA CYFROWEGO

1. Postanowienia niniejszego dotyczą wyłącznie:
1) Klientów będących:
a) Użytkownikami, Kupującymi lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz
b) Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
2) Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
3) Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
1) w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
2) przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
1) istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
2) ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
6. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) adres poczty elektronicznej;
3) opis ujawnionej Niezgodności;
4) żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
2) odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
3) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) adres poczty elektronicznej;
3) datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
4) opis ujawnionej Niezgodności;
5) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
6) oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta lub Newslettera.
15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
18. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
19. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
20. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA SPRZEDAWCY

1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
1) nazwa Sklepu;
2) logo Sklepu;
3) zdjęcia i opisy Towarów;
4) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.
3. Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2024

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://stylovewesela.pl/polityka-prywatnosci/

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
2) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
3) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZMIANA USŁUGI KONTA

1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
1) konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
2) podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
3) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
1) właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
2) prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym

ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
1) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
2) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
3) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
4) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów sprzedaży i Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży [pobierz].
2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22.04.2024 r.

Scroll to Top

Zajmę się zarządzaniem, planowaniem, koordynacją i projektowaniem każdego detalu dla Ciebie.

Zapisz się na newsletter

Aby otrzymywać informacje o najnowszych produktach, wydarzeniach i ofertach specjalnych